ข้าราชการ/บุคลากร

นายกิตติพงษ์ พรมทอง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาหว้า

นายสุวิจักขณ์ นาอุดม
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา ยงยันต์
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

นายสังวาลย์ บุพศิริ
ครูอาสาสมัคร กศน.

นายสุธี รอบรู้
ครูอาสาสมัคร กศน.

นายนรากรณ์ ดีแสง
ครู กศน.ตำบลนาหว้า

นายธีระพงษ์ ปัญญาสาร
ครู กศน.ตำบลนาหว้า

นายภูริวัจน์ วะชุม
ครู กศน.ตำบลนาคูณใหญ่

นายสุรกานต์ วะเกิดเป้ม
ครู กศน.ตำบลนางัว

นายเด่นชัย ทะทำมัง
ครู กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา

นายประครอง โกษาแสง
ครู กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา

นางศรารัตน์ ทะทำมัง
ครู กศน.ตำบลบ้านเสียว

นายสุพจน์ พะนาดี
ครู กศน.ตำบลบ้านเสียว

นายนิรุช แพงษา
ครู กศน.ตำบลท่าเรือ

นางสาวอารยา พรมโคตร
บรรณารักษ์

นายพีระยุทธ แสนโคตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนิดนภา เต็มสิรินันท์
ครูศูนย์การเรียนชุมชน