คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหว้า ประกอบด้วย
1. นายดำรงเดช  วันนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประธานกรรมการ
2. พระมหาสมัคร  วรปณโน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ
3. นายเกษชัย  มิ่งวงค์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
4. นายบุญมา  ไหลอุดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข กรรมการ
5. ดต.อุทัย  วะชุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง กรรมการ
6. นายธนู  แดงวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโ,ยีสารสนเทศ กรรมการ
7. นางวัลภา  แสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ
8. นายประณีต  นางทะราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง กรรมการ
9. นายพิฆเนศ  ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาหว้า กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวรุจิรา  ยงยันต์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ