ห้องเรียน Google Classroom
กศน.ตำบลนาหว้า
    - ห้องเรียน ครูนรากรณ์ ดีแสง   
                ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
- ห้องเรียน ครูธีระพงษ์ ปัญญาสาร   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
กศน.ตำบลนาคูณใหญ่
    - ห้องเรียน ครูภูริวัจน์ วะชุม   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
    - ห้องเรียน ครูนิดนภา เต็มสิรินันท์   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
กศน.ตำบลนางัว
    - ห้องเรียน ครูสุรกานต์ วะเกิดเป้ม   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา
    - ห้องเรียน ครูเด่นชัย ทะทำมัง  
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน 
    - ห้องเรียน ครูประครอง โกษาแสง   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
กศน.ตำบลบ้านเสียว
    - ห้องเรียน ครูศรารัตน์ ทะทำมัง   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
    - ห้องเรียน ครูสุพจน์ พะนาดี   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
กศน.ตำบลท่าเรือ
    - ห้องเรียน ครูนิรุช แพงษา   
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
กศน.อำเภอนาหว้า
- ห้องเรียน ครูธีระภัทร พลลาภ  
ม.ต้น ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน
ม.ต้น ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน
- ห้องเรียน ครูสุวิจักขณ์ นาอุดม 
ม.ปลาย ห้อง 1    รหัสของชั้นเรียน u2d7e3e  
ม.ปลาย ห้อง 2    รหัสของชั้นเรียน ofnkhw6
ม.ปลาย ห้อง 3    รหัสของชั้นเรียน mzvyq53
ม.ปลาย ห้อง 4    รหัสของชั้นเรียน w7rrxu7