นโยบาย/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

สถานศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านอาชีพและ ทักษะชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สร้างหลักประกันคุณภาพภายในให้มีความเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง

          ปรัชญา

                   คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความพอเพียง

          วิสัยทัศน์

กศน.อำเภอนาหว้า  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้ มีอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการ

    ประชาชนได้ อย่างทั่วถึง ประกอบด้วย

                   - จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   - การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

                   - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                   - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  

                   -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   

                   -  กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและ

   ชุมชนให้สามารถสร้างรายได้สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

   ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

   การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

   ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานนอกระบบและการศึกษาตาม

   อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมี 

   ประสิทธิภาพ

          อัตลักษณ์

ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          เอกลักษณ์

                   เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง