ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหว้า
ชื่อภาษาอังกฤษ Nonformal And Informal Education Centre NAWA Distric

ที่อยู่ : หมู่ 147  หมู่ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ 042-597-125 เบอร์โทรสาร 042-597-125 E-mail : ksnnawa@hotmail.com
Website : https://nawa-korsornor.com
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ